UČENIČKI SERVIS - INFORMACIJE ZA POSLODAVCE

POPUNJAVANJE UGOVORA


Poslodavac je dužan popuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada, iznosom zarade učenika i opisom poslova te svojim potpisom i pečatom i ovjeriti sve primjerke ugovora.
Ugovor koji nije popunjen i ovjeren na gore opisan način, vratiti će se poslodavcu na ispravak.
Nakon pravilno popunjenog i ovjerenog ugovora poslodavac jedan primjerak zadržava za sebe, jedan primjerak uručiti učeniku, a ostale primjerke dostavlja Učeničkom servisu.
Nije moguće dostaviti ugovor na obračun prije obavljenog posla (razdoblja rada navedenog u ugovoru), već tek nakon, a analogno tome nije moguće isplatiti zaradu učeniku prije obavljenog posla.


RAČUN ZA POSLODAVCA


Račun će se izdati poslodavcu na temelju pravilno popunjenog, potpisanog i ovjerenog ugovora (kako je opisano pod „popunjavanje ugovora“).
Na računu će se obračunati zarada za obavljeni rad učenika, doprinosi i naknada za posredovanje, a poslodavac je dužan cjelokupan iznos računa platiti na račun Učeničkog servisa u roku dospijeća.
Poslodavac svoju uplatu Učeničkom servisu obavlja isključivo na temelju računa, a nikako na temelju ugovora.
Račun se izdaje poslodavcu tek nakon što se originalni primjerak ugovora dostavi u školu.


DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE UČENIKA


Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima odnosno riječ je o obveznom osiguranju sukladno slijedećim propisima:
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju - za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (temeljem prijave/odjave koju Učenički servis dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje)
Zakon o mirovinskom osiguranju - za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
Prema Zakonu o doprinosima za obvezno osiguranje učenika plaćaju se dva doprinosa:
Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5 %
Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 5%.
Obveznik uplate oba doprinosa je Učenički servis koja posreduje u zapošljavanju učenika.
Osnovica za obračun doprinosa je svaki pojedinačni primitak koji se isplaćuje učeniku, a koji se naplaćuje od poslodavca.


NAKNADA ZA POSREDOVANJE


Naknada za posredovanje se naplaćuje u iznosu od 10% od iznosa učenikove zarade (čl.17.st.3. Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem N.N. 28/2019.).

DODATAK: MAKSIMALNI BROJ SATI PO MJESECIMA ZA 2020. GODINU


MJESEC BROJ SATI
Lipanj 56
Srpanj 170
Kolovoz 168

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda